Bericht van de Sint

Madrid, 5 december 2011

 

Ach, mag ik nu Barts Blog eens lenen om u te laten weten,

Dat ik uw inzet in 2011 heus niet ben vergeten.

Bij evenementen of bij sport staat u keer op keer weer klaar,

Van uw kennis en kunde ben ik een echt bewonderaar.

 

Mijn intocht kan niet veilig gaan zonder uw aanwezigheid,

En toch u doet uw werk in relatieve anonimiteit.

Reden om u hier te prijzen, voor al uw goede werk,

En anno nu is heel bijzonder, ’t is zonder winstoogmerk.

 

U merkt, een goede eerste hulpverlening, ik zie er wel de noodzaak van,

En denk dan ook dat elk mens eens in zijn leven niet zonder kan.

Wat mij in 2011 echt opviel, was dat u er ook voor mij wil wezen,

Een EHBO-boek voor ouderen, dat moeten de Pieten lezen.

 

Dus, mijn dank is groot al is mijn hulde klein,

Fijn dat u er steeds voor een medemens wilt zijn.

 

Sint

studiedag van Het Oranje Kruis

Zaterdag 5 november 2011 was ik met veel andere EHBO-ers bij de jaarlijkse studiedag van Het Oranje Kruis. In het Chassé Theater te Breda werden over de meest uitlopende onderwerpen lezingen gegeven en kon aan workshops worden deelgenomen. Natuurlijk is het zo, dat ik altijd wel naar dit soort bijeenkomst probeer te gaan. Het is goed als KNV ons gezicht te laten zien en dat wordt ook altijd gewaardeerd.

Continue reading “studiedag van Het Oranje Kruis”

Afdeling Leeuwarden 100 jaar

Vrijdagavond 7 oktober 2011 zijn Rob Snijders en ik naar Leeuwarden gereisd. De afdeling Leeuwarden vierde dat ze 100 jaar bestaat. Een bloeiende vereniging met meer dan 300 leden. Een vereniging die, naast alle activiteiten die elke EHBO vereniging heeft, ook actief is bij de Friese Elfstedentocht, zowel die op de schaats als op de fiets.

Continue reading “Afdeling Leeuwarden 100 jaar”

Reanimatie

Opeens ging het nieuws afgelopen week over reanimatie. Weliswaar niet over situaties waar u of ik snel in terecht zullen komen, reanimeren van kwetsbare ouderen in verpleeg- en ziekenhuizen, maar toch. Als EHBO-er is de kans veel groter dat we iemand in de bloei van zijn/haar leven treffen op een sport of ander evenement. Maar ook op straat kan iemand opeens een hartstilstand krijgen. Neem de situatie die ik beschreef ik mijn blog van 2 januari 2011  of de situaties die de mensen die op donderdagavond 8 september jl. door de afdeling Bunnik-Odijk werden geprezen beschreven. Een avond waar ik met twee leden van het districtbestuur Utrecht naar toe ben gereisd.

Het ging om drie gevallen van hartstilstand waarvan twee met een goede afloop. Beide getroffen slachtoffers waren aanwezig en verkeerden in (zover zichtbaar) goede gezondheid. Bij het hulpverlenen aan de oudste van hen, een man van 70, was met goed resultaat een AED ingezet. Dat de derde reanimatie geen succes had heeft grote indruk gemaakt op de hulpverlener. Burgemeester Ostendorp sprak dat: “Mensen die op durven staan op het moment dat iemand in nood is, dat zijn de mensen die de samenleving maken.”, woorden waar ik mij bij aan kan sluiten.

 

Bijzonder moment was het uitreiken van de Gouden Pleister aan de hulpverlener die door het tienjarige dochter van het slachtoffer om hulp was gevraagd. Deze BHV-er, even oud als het slachtoffer, had voor het eerst weer een ontmoeting met de man wiens leven hij gered had. En met zijn dochter. Als dank en stimulans zijn vanuit de KNV kort na het de betreffende avond aan de  kinderen van de hulpverlener en de hulpontvangende partij exemplaren van het EHBO Jeugd Boek verstuurd met een begeleidend briefje. In de hoop dat de volgende generatie in de voetsporen van hun ouders zal treden.

Dat EHBO Jeugd Boek wordt ook gebruikt bij EHBO voor de jeugd van groep 8 van de basisschool. Deze lessen leren kinderen hoe te handelen als mensen in hun omgeving wat overkomt en omvatten, in navolging van ervaringen in Scandinavië, tegenwoordig ook het geven van reanimatie. Het bedienen van een AED wordt uitdrukkelijk niet geleerd, dat past nog niet bij de  leeftijd van deze kinderen.

En zo werd de cirkel van september rond, een maand die startte met collega’s die gaan leren reanimeren, halverwege ging over uitgevoerde reanimaties en sloot met een (landelijke) discussie over reanimatie.

De vakantietijd is weer voorbij.

Met honderden hebben onze leden bij feesten en evenementen hun kennis en kunde laten zien. Natuurlijk heb ook ik mijn steentje bijgedragen. Merkt u ook elke keer weer dat onze zichtbare aanwezigheid op prijs gesteld wordt? En nu is het tijd voor onszelf. Nieuwe EHBO-ers opleiden, de ervaren mensen bijscholen en zorgen voor genoeg docenten. Zomaar wat uitdagingen. Als bestuur hebben we de zomer doorgewerkt om u daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

Continue reading “De vakantietijd is weer voorbij.”

Jaarrede 2011: Communicatie

Reageert u op een sms met een berichtje of belt u even? Mailt u een jarige, laat u een berichtje achter op Facebook of stuurt u een kaartje? Hoe verbaasd zouden de mensen in uw omgeving zijn als u opeens gaat twitteren? De manier waarop je communiceert, moet niet alleen passen bij het tijdsbeeld, maar ook bij wie je zelf bent. En bij wie je wilt bereiken. Als Bestuur zijn we ons daarvan bewust. Daarom is het ook dat uw Vereniging zich op verschillende manier presenteert, zowel intern als extern.

Continue reading “Jaarrede 2011: Communicatie”

April 2011

De districtjaarvergaderingen zijn achter de rug. Dit jaar heb ik de vergaderingen in Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Utrecht bezocht. Als ik deze vergaderingen vergelijk dan valt mij een aantal zaken op. In de eerste plaats de goede sfeer die er heerst. Er worden vragen gesteld vanuit een positief-kritische insteek. Men wil vooruit en van achter de bestuurstafel wordt op de vragen een inhoudelijk en terzake doend antwoord gegeven.

Continue reading “April 2011”

Reanimatie Oproep Netwerken

Op 24 maart jl. is de plenaire vergadering gehouden betreffende de Reanimatie Oproep Netwerken (RON).

Opzet van dit initiatief is het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk van burgervrijwilligers, die bereid en in staat zijn na een alarmering via sms hulp te verlenen aan mensen die zijn getroffen door een circulatiestilstand binnen straal van ruwweg zes minuten. Dit initiatief is het meest recente vervolg op de medio 2008 gehouden ronde tafelconferentie gewijd over hetzelfde onderwerp.

Na een windstilte heeft de PA groep Hartstilstand onder leiding van de Nederlandse Hartstichting (NHS) het initiatief weer ter hand genomen. Na de zomer van 2010 is dit overleg omgezet naar het overleg inzake de RON. Naast een stuurgroep zijn diverse werkgroepen ingesteld, waaronder de voor de EHBO-ers belangrijkste:  Vrijwilligers.

Deelnemers zijn: Het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis, de Nederlandse Hartstichting en de wereld van de EHBO in mijn persoon, namens alle grote EHBO–Koepels (LOEK); het geheel onder leiding van Patrick Logister (voorheen NRK). Duidelijk is dat de EHBO-er een spilfunctie heeft. Hij is veelal als eerste ter plaatse en verleent hulp totdat de ambulance de hulpverlening overneemt.

Na vier bijeenkomsten van de werkgroep Vrijwilligers is een document aangeboden aan de stuurgroep. Samen met de rapporten van de andere werkgroepen, gewijd aan financiering en de ict-techniek van het oproepen van mensen, is dat op 24 maart 2011 besproken met alle leden van de werkgroepen, samen met de stuurgroep.

De belangrijkste uitkomst van dat overleg is, in mijn beleving, dat het inzicht is gerijpt dat bestaande initiatieven – lokaal en regionaal – en inzet van vrijwilligers daarin, een hoeksteen vormt voor de opzet. In de praktijk gebeurt al veel en goed werk. Dat moet worden uitgebouwd. Wat goed functioneert, behoeft geen wijziging. Uiteraard is aansluiten bij een groter geheel, als dat tot verbetering van de hulpverlening en duurzaamheid van de organisatie leidt, altijd aan te bevelen.

De leden van de Koninklijke EHBO, die zich al inzetten in Hartveilig-verband, wil ik vanaf deze plaats oproepen vooral door te blijven gaan.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bart van Walderveen

voorzitter