April 2011

De districtjaarvergaderingen zijn achter de rug. Dit jaar heb ik de vergaderingen in Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Utrecht bezocht. Als ik deze vergaderingen vergelijk dan valt mij een aantal zaken op. In de eerste plaats de goede sfeer die er heerst. Er worden vragen gesteld vanuit een positief-kritische insteek. Men wil vooruit en van achter de bestuurstafel wordt op de vragen een inhoudelijk en terzake doend antwoord gegeven.

Continue reading “April 2011”

Reanimatie Oproep Netwerken

Op 24 maart jl. is de plenaire vergadering gehouden betreffende de Reanimatie Oproep Netwerken (RON).

Opzet van dit initiatief is het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk van burgervrijwilligers, die bereid en in staat zijn na een alarmering via sms hulp te verlenen aan mensen die zijn getroffen door een circulatiestilstand binnen straal van ruwweg zes minuten. Dit initiatief is het meest recente vervolg op de medio 2008 gehouden ronde tafelconferentie gewijd over hetzelfde onderwerp.

Na een windstilte heeft de PA groep Hartstilstand onder leiding van de Nederlandse Hartstichting (NHS) het initiatief weer ter hand genomen. Na de zomer van 2010 is dit overleg omgezet naar het overleg inzake de RON. Naast een stuurgroep zijn diverse werkgroepen ingesteld, waaronder de voor de EHBO-ers belangrijkste:  Vrijwilligers.

Deelnemers zijn: Het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis, de Nederlandse Hartstichting en de wereld van de EHBO in mijn persoon, namens alle grote EHBO–Koepels (LOEK); het geheel onder leiding van Patrick Logister (voorheen NRK). Duidelijk is dat de EHBO-er een spilfunctie heeft. Hij is veelal als eerste ter plaatse en verleent hulp totdat de ambulance de hulpverlening overneemt.

Na vier bijeenkomsten van de werkgroep Vrijwilligers is een document aangeboden aan de stuurgroep. Samen met de rapporten van de andere werkgroepen, gewijd aan financiering en de ict-techniek van het oproepen van mensen, is dat op 24 maart 2011 besproken met alle leden van de werkgroepen, samen met de stuurgroep.

De belangrijkste uitkomst van dat overleg is, in mijn beleving, dat het inzicht is gerijpt dat bestaande initiatieven – lokaal en regionaal – en inzet van vrijwilligers daarin, een hoeksteen vormt voor de opzet. In de praktijk gebeurt al veel en goed werk. Dat moet worden uitgebouwd. Wat goed functioneert, behoeft geen wijziging. Uiteraard is aansluiten bij een groter geheel, als dat tot verbetering van de hulpverlening en duurzaamheid van de organisatie leidt, altijd aan te bevelen.

De leden van de Koninklijke EHBO, die zich al inzetten in Hartveilig-verband, wil ik vanaf deze plaats oproepen vooral door te blijven gaan.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bart van Walderveen

voorzitter

Weblog 1 februari 2011

De eerste aflevering, jaargang 2011, van ons verenigingsblad EHBO-post heb ik kortgeleden onder ogen gekregen. We zijn van redactie en uitgever gewisseld, maar de kwaliteit heeft daar gelukkig niet onder geleden. In de komende weken zal het blad bij u in de brievenbus vallen. Ik heb zelf een bescheiden onvolkomenheid kunnen ontdekken. In het artikel dat gewijd is aan de Sponsorbingoloterij is deze oude naam gehanteerd,. Inmiddels heeft deze loterij een nieuwe naam de Vriendenloterij. Het was niet meer mogelijk om deze wijziging nog door te voeren.

Continue reading “Weblog 1 februari 2011”

December 2010

Het is zover! De KNV EHBO heeft opnieuw een grote stap voorwaarts gemaakt in het kennismaken van het publiek met de basisvaardigheden van de EHBO. Afgelopen donderdag heeft Apple groen licht gegeven aan onze opzet voor apps over EHBO. Deze zijn met gezwinde spoed op het wereldwijde netwerk geplaatst en uiteraard ook via onze eigen website te benaderen.
Grote stuwende kracht binnen de KNV EHBO is Marion van den Hurk, bekend van de twee boeken die de KNV EHBO over (jeugd)EHBO heeft gepubliceerd. Met beeld en geluid wordt over een aantal ongelukken uitleg gegeven hoe te handelen.

Om u kennis te laten maken met de apps zijn deze voorlopig gratis. Op enige termijn zal dat niet meer het geval zijn. Uiteraard volgen meer apps van de hand van dezelfde auteur.
Nu u met het slechte weer toch binnen moet blijven een mooie gelegenheid om eens een kwartiertje kennis te nemen van de apps. Binnenkort zullen we via de quick poll inventariseren wat u van de apps vindt.

Mag ik u tot slot vanaf deze plek Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toewensen.

Bart van Walderveen
voorzitter

Decembermaand

Het kalenderjaar loopt weer op zijn eind, maar dat betekent niet dat we in december stilzitten.
Er staat nog een gezamenlijke vergadering van het Bestuur en de Verenigingsraad in de agenda en een bijeenkomst over de inzet van vrijwilligers in het kader van het realiseren van de “Reanimatie Oproep Netwerken” – onder leiding van de Nederlandse Hart Stichting. Dan is er een ook nog overleg met de voorzitters van de andere EHBO-koepels geagendeerd en natuurlijk ook het ‘gewone‘ werk in ‘mijn’ afdeling Wilnis.

Continue reading “Decembermaand”

Verrassing

Op de in mei 2009 gehouden Algemene Vergadering heeft de KNV “HetEHBOboek” gepresenteerd; een daverend succes. HetEHBOboek wordt alom niet alleen geprezen als een goed boek voor de opleiding voor het diploma Eerste Hulp, maar ook voor de herhalingsles. HetEHBOboek bevat veel achtergrondinformatie die tot verdieping van kennis en vaardigheden leidt. Het boek heeft nu een klein zusje gekregen. Wat is er aan de hand?
Continue reading “Verrassing”

De stand van zaken

Maandagavond 27 september hebben de penningmeesters van de districten en ik het halfjaarlijkse overleg gehad. We hebben de financiële gang van zaken over de eerste acht maanden besproken. De ontwikkelingen zijn positief, met uitzondering van de exploitatie van ons verenigingsblad. Duidelijk is dat dit najaar een besluit moet worden genomen om, met behoud van een blad en de huidige kwaliteit, tot een financieel sluitende opzet te komen. Dat moet lukken, zodat de verliezen over het jaar 2010 de laatste in een treurige reeks zullen zijn.

Zaterdagmiddag 9 oktober ben ik als EHBO-er actief geweest. De Lotuskring Uithoorn bestond 40 jaar en vierde dat onder meer met een oefening, waarvoor de EHBO-verenigingen uit de hele regio waren uitgenodigd. De oefening had een demonstratiekarakter om het publiek op het bestaan en het nut van Lotus en EHBO te wijzen. Een geslaagd geheel, een ontspannen sfeer met een hapje en een drankje na afloop. Ideaal om de onderlinge banden aan te halen.

Op 14 oktober a.s is er overleg met alle deelnemers in de Raad van Advies van Het Oranje Kruis. In deze raad zijn de EHBO-koepels vertegenwoordigd, de docenten EHBO (NODE), de Reddingsbrigades, de Lotus en andere spelers op het terrein van de EHBO. Het Oranje Kruis heeft het voornemen de structuur per 1 januari 2011 grondig te wijzigen. Dat die wijziging er komt en in welke richting die zal gaan staat vast; daar kan de bijeenkomst van 14 oktober niets aan veranderen. Op grond van de huidige statuten van Het Oranje Kruis moet de raad worden gehoord en dat zal dan op 14 oktober gebeuren. De wijzigingen betekenen in mijn visie dat de communicatielijn tussen Het Oranje Kruis en de spelers op het EHBOveld nu ook formeel wordt doorgesneden. Daarmee wordt de feitelijk bestaande situatie definitief gemaakt. Of dat van wijsheid getuigt??

Tot slot: de komende veertien dagen zullen er nog drie(!) heugelijke mededelingen aan u als lid van onze vereniging worden gedaan. Ik verraad nog niet welke dat zijn, maar ik ben er zeker van dat u, met mij, daar enthousiast over zult zijn. Zodra ik dat mag vertellen – en dat is op heel korte termijn – volgt een nieuwe aflevering van mijn weblog.

De vakantieperiode is weer achter de rug. 2010 Wordt het jaar!

De vakantieperiode is weer achter de rug. De (klein)kinderen gaan weer naar school. Ook het verenigingsleven komt na een ogenschijnlijke rustige periode weer in een stroomversnelling. Een van nieuwe ontwikkelingen is de start van de nieuwe website. Dat is een werk dat in etappes wordt voltooid. Onderdeel van de website is dat ik u via een weblog informeer over ontwikkelingen die de landelijke vereniging raken. Maar niet in de laatste plaats ook van belang zijn voor de afdeling waarvan u lid bent en ook voor u als individuele EHBO-er van belang zijn.

Continue reading “De vakantieperiode is weer achter de rug. 2010 Wordt het jaar!”