Op 24 maart jl. is de plenaire vergadering gehouden betreffende de Reanimatie Oproep Netwerken (RON).

Opzet van dit initiatief is het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk van burgervrijwilligers, die bereid en in staat zijn na een alarmering via sms hulp te verlenen aan mensen die zijn getroffen door een circulatiestilstand binnen straal van ruwweg zes minuten. Dit initiatief is het meest recente vervolg op de medio 2008 gehouden ronde tafelconferentie gewijd over hetzelfde onderwerp.

Na een windstilte heeft de PA groep Hartstilstand onder leiding van de Nederlandse Hartstichting (NHS) het initiatief weer ter hand genomen. Na de zomer van 2010 is dit overleg omgezet naar het overleg inzake de RON. Naast een stuurgroep zijn diverse werkgroepen ingesteld, waaronder de voor de EHBO-ers belangrijkste:  Vrijwilligers.

Deelnemers zijn: Het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis, de Nederlandse Hartstichting en de wereld van de EHBO in mijn persoon, namens alle grote EHBO–Koepels (LOEK); het geheel onder leiding van Patrick Logister (voorheen NRK). Duidelijk is dat de EHBO-er een spilfunctie heeft. Hij is veelal als eerste ter plaatse en verleent hulp totdat de ambulance de hulpverlening overneemt.

Na vier bijeenkomsten van de werkgroep Vrijwilligers is een document aangeboden aan de stuurgroep. Samen met de rapporten van de andere werkgroepen, gewijd aan financiering en de ict-techniek van het oproepen van mensen, is dat op 24 maart 2011 besproken met alle leden van de werkgroepen, samen met de stuurgroep.

De belangrijkste uitkomst van dat overleg is, in mijn beleving, dat het inzicht is gerijpt dat bestaande initiatieven – lokaal en regionaal – en inzet van vrijwilligers daarin, een hoeksteen vormt voor de opzet. In de praktijk gebeurt al veel en goed werk. Dat moet worden uitgebouwd. Wat goed functioneert, behoeft geen wijziging. Uiteraard is aansluiten bij een groter geheel, als dat tot verbetering van de hulpverlening en duurzaamheid van de organisatie leidt, altijd aan te bevelen.

De leden van de Koninklijke EHBO, die zich al inzetten in Hartveilig-verband, wil ik vanaf deze plaats oproepen vooral door te blijven gaan.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bart van Walderveen

voorzitter