Onze geschiedenis

Aan het einde van de 19e eeuw waren er ontwikkelingen waarbij het verlenen van eerste hulp door leken werd gepropageerd. In Engeland begon men als eerste met het organiseren van EHBO-cursussen. In 1881 werd in Londen tijdens een internationaal medisch congres bekend gemaakt dat door de Johanniter Ridders de “St. Johns Ambulance Association” was opgericht.

Het was een vereniging die verbandposten inrichtte, EHBO-cursussen organiseerde en een examen instelde. Dit had tot resultaat dat in 1887 reeds 100.000 personen met goed gevolg examen hadden gedaan.

De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde het idee naar ons land. Aanvankelijk namen de artsen in Nederland het standpunt in dat de eerste hulp niet kon en mocht worden toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide het enthousiasme en werden pogingen ondernomen om de EHBO-kennis te verspreiden. In 1893 werd de Nederlandse Vereniging EHBO opgericht. Op initiatief van ZKH Prins Hendrik werd in 1909 “Het Oranje Kruis” opgericht met het doel eenheid te bevorderen in hulpverlening en opleidingen.

Het Oranje Kruis Boekje
De eerste druk van het Oranje Kruis Boekje verscheen in 1912. Het werd de ‘Bijbel’ in de EHBO leerstof en is al vele malen in een herziene druk verschenen. De meest recente druk is de 25e druk waarin ook de reanimatie is opgenomen. In 1951 verscheen het eenheidsdiploma EHBO. Er zijn momenteel ruim 280.000 gediplomeerden!

===============

Met toestemming van de heer A. Stevens zijn gegevens uit zijn boek overgenomen als basis voor de website “Geschiedenis via verenigingsjaar” .

De schrijver heeft getracht zoveel mogelijk gegevens boven water te halen, maar helaas is niet alles meer te achterhalen, ondanks dat de schrijver het archief van de KNV in Zeist mocht doorspitten.
Hij heeft tevens geprobeerd om evt. eigenaren van foto’s of artikelen te achterhalen.
De notulen van voor 1928 zijn allemaal met de handgeschreven er zijn helaas een paar handschriften die bijna niet te lezen zijn als je de vergadering niet hebt bijgewoond.
Nadat de vereniging een maandblad, genaamd “De Voorpost van den Dokter”, kreeg werden de verhandelingen van de jaarvergadering daarin geplaatst evenals de agenda.
Bij de bestuursleden heb ik mij beperkt tot het dagelijks bestuur omdat anders dit een boekwerk op zich zou zijn geworden.
Bij hen die zijn onderscheiden met de Dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding heb ik mij een beperking moeten opleggen, door alleen hen die de GOUDEN Dr. C.B. Tilanus Jr. medaille hebben ontvangen te noemen. Het is bijna onmogelijk om alle anderen onderscheidenen te achterhalen zeker omdat de laatste jaren personen die zijn onderscheiden niet meer worden opgenomen in het verenigingsblad of de website.

Impressie (18-10-2020)
© 2020 Samensteller: dhr. A. Stevens
(ex-voorzitter District Drenthe )