Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
J. Kuiken
Jel. Rinckestrjitte 13
8851 ED Tzummarum
jellekuiken@home.nl
tel. 0518-481583/06 – 15 50 12 95

secretaris:
D. de Jong-Palma
Eilanswei 13
8854 AW Oosterbierum
dieuwkedejong@home.nl
tel. 0518-481562/06 – 22 96 14 00

penningmeester:
J. Goodijk-Terpstra
Slachte 6
8855 XB Sexbierum
wiebegoodijk@planet.nl
tel. 0517-391844/